ფინანსური აღრიცხვა II

35.00 
მარაგშია
+
სასურველ სიაში დამატება
ონლაინ განვადება
თიბისი ბანკის ონლაინ განვადება
  • — წამყვანი ბანკების განვადება
  • — საუკეთესო პირობები 
  • — მარტივი პროცესი


გადახდის მეთოდები
მიწოდება

სახელმძღვანელო – „ფინანსური აღრიცხვა - II“ – მომზადებულია სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული კურსისათვის „ფინანსური აღრიცხვა – II“. სახელმძღვანელოში განხილულია ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპისათვის აქტუალური საკითხების აღრიცხვა-ანგარიშგება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. ყველა საკითხი განხილულია ფასს-ს საბჭოს მიერ 2019 წლის მდგომარეობით შეტანილი ცვლილებების გთვალისწინებით. კერძოდ, განხილულია შემდეგი საკითხების აღრიცხვა-ანგარიშგება: სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და მისი ცვლილებები; იჯარის იდენტიფიცირება და აღრიცხვა მოიჯარესა და მეიჯარესთან; საინვესტიციო ქონების იდენტიფიცირება და აღრიცხვის წესები; გრანტების აღრიცხვის ალტერნატივები; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება; აქტივების გაუფასურების კრიტერიუმები და ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში; პირობითი ვალდებულებების აღიარების კრიტერიუმები და შეფასება; საპენსიო პროგრამები და საპენსიო ვალდებულების შეფასება; სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგების გადასახადი, მათი სხვაობის შეფასება და აღრიცხვა; საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი მოვლენების იდენტიფიცირება და ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში. სახელმძღვანელოს საერთო მოცულობაა 362 გვერდი. ის განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის. სახელმძღვანელო „ფინანსური აღრიცხვა - II“ მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის მიერ:

თსუ პროფესორი ლევან საბაური – თავი 1,2,5

თსუ ასოცირებული პროფესორი ნადეჟდა კვატაშიძე – თავი 8,9

თსუ ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ჭილაძე – თავი 4

თსუ ასოცირებული პროფესორი მარინა მაისურაძე – თავი 6

თსუ ასოცირებული პროფესორი მარიამ ვარდიაშვილი – თავი 3

თსუ უფროსი მასწავლებელი ზეინაბ გოგრიჭიანი – თავი 10

თსუ უფროსი მასწავლებელი ანჟელი ხორავა – თავი 7

ბრენდი
ლევან საბაური

მიმოხილვა არ მოიძებნა

შეიძლება დაგაინტერესოთ
  • BlueTabla
  • ფირსაკრავები